divendres, 31 d’octubre del 2008

El rector es compromet al debat!!!


Ja està confirmat!

Després de la reunió de ahir al migdia entre l'equip rectoral i els representants de les assemblees i dels sindicats, vam traure la promesa d'un debat públic amb el rector Francisco Tomás i Vert, en el que se li preguntarà sobre tots els aspectes del Procés de Bolonya i se li exigirà un posicionament com a màxim representant de la Universitat de València.

Es tracta de la primera volta que el rector es sotmet a un interrogatori en públic. Fins ara, havia sigut el vicerrector de Convergència Europea i Qualitat, Antonio Ariño, qui havia acceptat, en altres ocasions, sotmetre's a aquest debat.

La cita tindrà lloc el proper dimecres 5 de novembre a l'Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, a les 12:00.

Vine i participa!

NO A BOLONYA

Comunicat del rectorat// Comunicado del rectorado

Comunicat de l'equip rectoral davant les mobilitzacions contra el procés de Bolonya.

El Consell de Direcció de la Universitat de València, davant les diferents mobilitzacions i tancaments realitzats en oposició al procés de Bolonya:

• Considera que aquestes expressions no han d'interrompre el normal desenvolupament de l'activitat universitària.
• Insta a qui protagonitzen els tancaments que cessen en ells i que presenten i debaten les seves propostes d'acord amb les pautes acadèmiques.
• Manifesta que la Universitat de València s'ha caracteritzat per fomentar la llibertat d'expressió i el debat mitjançant les vies democràtiques de què s'ha dotat.
Reitera el compromís en la defensa d'una Universitat Pública.
.
****
.
Comunicado Comunicado del equipo rectoral ante las movilizaciones contra el proceso de Bolonia.

El Consell de Direcció de la Universitat de València, ante las diferentes movilizaciones y encierros realizados en oposición al proceso de Bolonia:

• Considera que estas expresiones no deben interrumpir el normal desarrollo de la actividad universitaria.
• Insta a quienes protagonizan los encierros a que cesen en ellos y a que presenten y debatan sus propuestas de acuerdo con las pautas académicas.
• Manifiesta que la Universitat de València se ha caracterizado por fomentar la libertad de expresión y el debate mediante los cauces democráticos de que se ha dotado.
Reitera el compromiso en la defensa de una Universidad Pública.

Protesta a la Fundació Bancaixa al Levante-EMV

Ací teniu l'enllaç a la notícia del Levante-Emv sobre la protesta que l'Assemblea d'Estudiants de la UV va realitzar ahir per la vesprada:

http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008103000_19_513354__COMUNITAT-VALENCIANA-Estudiantes-Universitat-irrumpen-conferencia-rectores

dijous, 30 d’octubre del 2008

Manifest conjunt de les assemblees

Les assemblees d'estudiants de la Universitat de València sotasignants, reunides a 23 d'octubre de 2008, sostenim que no és la construcció d'un Espai Europeu d'Ensenyament Superior comú l'objectiu prioritari que les actuals reformes (Procés de Bolonya) han perseguit, així com tampoc solucionar els greus problemes de la nostra universitat. Basem aquesta convicció en el fet que les reformes s'han orientat segons la guia de què demanda el mercat i no sobre la base d'una detinguda anàlisi de quines són les deficiències que la nostra universitat presenta. Rebutgem, a més, que les reformes s'imposen sense contar amb la opinió de professors, investigadors i estudiants. I en conseqüència exigim:

.1) La paralització total de la implantació de la reforma educativa i la celebració d'un referèndum vinculant que interpel·le a la comunitat universitària a posicionar-se respecte el Pla de Bolonya, el resultat del qual deu defensar el rector de la Universitat de València com a posició institucional.

2) Que es defense i promocione un criteri epistemològic i acadèmic a l'hora d'elaborar els currículums corresponents en oposició a criteris mercantilistes. Ens oposem a la reducció i compressió de continguts específics a quatre anys i la implantació d'un postgrau especialitzador de major preu que tracte de solucionar les carències formatives derivades.

3) La dissolució de l'ANECA, organisme creat per a regular les titulacions en funció de criteris d'utilitat i funcionalitat econòmiques. Subordinar la qualitat dels continguts a la exigència prèvia d'atendre a demandes empresarials ens pareix un greu atemptat contra l'activitat acadèmica, per la qual cosa reclamem la total autonomia universitària a l'hora de dilucidar la validesa de les titulacions.

.4) Respecte al finançament, exigim el manteniment i l'augment de les beques tradicionals a fons perdut, i rebutgem que el model de beca-prèstec es convertisca en prioritari. Mantenim, a més, que l'oferta per part de certes entitats bancàries d'aquest model de prèstecs no deu, en cap moment, interferir en la gestió universitària ni influir en l'elaboració de continguts docents. Demandem, doncs, un model de finançament totalment públic que abandone l'actual tendència cap a un model mixt.

5) L'eliminació del Màster de Formació de Professorat, un postgrau que habilitarà per a la docència en educació secundària i que substituirà l'actual CAP, per dos motius: en primer lloc, el sistema de graus i postgraus resultarà el·litista (preus elevats i places limitades) i en segon lloc, aquest màster impedirà al futur docent profunditzar en continguts específics de la seua disciplina. La obligatorietat d'aquest màster, conforme s'ha proposat, suposarà un deteriorament en el nivell formatiu que cap esperar dels nostres professors de secundària i batxillerat.

.6) Que es respecte el dret de la comunitat universitària (estudiants, professors i P.A.S.) a participar en qualsevol procés de reforma educativa i en les seues implantacions concretes.

.7) Que no s'impose la figura de l'estudiant a temps complet (de 36 a 40 hores setmanals), que dificulta la compatibilitat de treball i estudis per a tot aquell que desitge combinar-los. Exigim, a més, que s'aporten solucions satisfactòries a l'alumnat que haja de de combinar els seus estudis amb la vida laboral.

.8) Que en qualsevol procés de reforma educativa es respecte l'heterogeneïtat cultural.Per tot el què hem dit i en conseqüència, expressem el nostre rebuig davant l'anomenat “Pla de Bolonya” i la forma en què s'està duent a terme la seua implantació. Sent conscients que el que està en joc amb la present reforma és el futur de l'ensenyament superior al si de la societat i per tant el futur de la mateixa societat, signem el present manifest per mostrar la nostra protesta i disconformitat les següents assemblees:

Assemblea d'Estudiants de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Assemblea d'Estudiants de Filosofia de València

Assemblea d'Estudiants de Geografia i Història

Assemblea d'Estudiants d'Educació

Assemblea d'Estudiants del Campus de Tarongers

Assemblea Contra Bolonya

.

*****
Las asambleas de estudiantes de la Universitat de València abajo firmantes, reunidas a 23 de octubre de 2008, sostenemos que no es la construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior común el objetivo prioritario que las actuales reformas (Plan de Bolonia) han perseguido, así como tampoco solucionar los graves problemas de nuestra universidad. Basamos esta convicción en el hecho de que las reformas se han orientando según la guía de qué demanda el mercado y no sobre la base de un detenido análisis de cuáles son las deficiencias que nuestra universidad presenta. Rechazamos, además, que las reformas se impongan sin contar con la opinión de profesores, investigadores y estudiantes. Y en consecuencia exigimos:

1) La paralización total de la implantación de la reforma educativa y la celebración de un referéndum vinculante que interpele a la comunidad universitaria a posicionarse respecto del Plan de Bolonia, cuyo resultado debe defender el rector de la Universitat de València como posición institucional.

2) Que se defienda y promocione un criterio epistemológico y académico a la hora de elaborar los currículos correspondientes en oposición a criterios mercantilistas. Nos oponemos a la reducción y compresión de contenidos específicos a cuatro años y a la implantación de un postgrado especializador de mayor precio que trate de solucionar las carencias formativas derivadas. Queremos especialmente manifestar nuestra oposición a que se oriente toda la actividad universitaria sobre el principio de "atender a las demandas del mercado". Debemos recordar que la principal obligación de la actividad universitaria es atender a las exigencias teóricas de las disciplinas.

3) La disolución de la ANECA, organismo creado para regular las titulaciones en función de criterios de utilidad y funcionalidad económicas. Subordinar la calidad de los contenidos a la exigencia previa de atender a demandas empresariales nos parece un grave atentado contra la actividad académica, por lo que reclamamos la total autonomía universitaria a la hora de dilucidar la validez de las titulaciones.

4) Respecto a la financiación, el mantenimiento y aumento de las becas tradicionales a fondo perdido y rechazamos que el modelo de beca-préstamo se convierta en prioritario. Mantenemos, además, que la oferta por parte de ciertas entidades bancarias de este modelo de préstamos no debe en ningún momento interferir en la gestión universitaria ni influir en la elaboración de contenidos docentes. Demandamos, pues, un modelo de financiación totalmente público que abandone la actual tendencia hacia un modelo mixto.

5) La eliminación del Máster de Formación del Profesorado, un postgrado que habilitará para la docencia en educación secundaria y que sustituirá al actual CAP, por dos motivos: por un lado, el sistema de grados y postgrados resultará elitista (precios elevados y plazas limitadas) y por otro, este máster impedirá al futuro docente profundizar en contenidos específicos de su disciplina. La obligatoriedad de este máster, conforme se ha propuesto, supondrá un notable deterioro en el nivel formativo que cabe esperar de nuestros profesores de secundaria y bachillerato.

6) Que se respete el derecho de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y P.A.S) a participar en cualquier proceso de reforma educativa y en sus implantaciones concretas.

7) Que no se imponga la figura del estudiante a tiempo completo (de 36 a 40 horas semanales), que dificulta la compatibilidad de trabajo y estudios para todo aquél que desee combinarlos. Exigimos, además, que se aporten soluciones satisfactorias al alumno que tenga que combinar sus estudios con la vida laboral.

8) Que en cualquier proceso de reforma educativa se respete la heterogeneidad cultural.
Por todo lo dicho y en consecuencia, expresamos nuestro rechazo ante el llamado ‘Plan de Bolonia’ y la forma en que se está llevando a cabo su implantación. Siendo conscientes de que lo que está en juego con la presente reforma es el futuro de la educación superior en el seno de la sociedad y por ende el futuro de la sociedad misma, firmamos el presente manifiesto para mostrar nuestra protesta y disensión las siguientes asambleas:Asamblea de Estudiantes de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

Asamblea de Estudiantes de Filosofía de Valencia

Asamblea de Estudiantes de Geografía e Historia

Asamblea de Estudiantes de Educación

Asamblea de Estudiantes del Campus de Tarongers

Asamblea Contra Bolonia
Vine a jugar a l'amagatall!!!El proper dilluns dia 3 de novembre, esteu tots convidats a jugar a l'amagatall al Hall de Filosofia.


Vine i amaga't del Procés de Bolonya a partir de les 11:00!!!

Introducción: Documento Marco

El Documento Marco del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) fue firmado en febrero de 2003 por el entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esta declaración (a la que seguirán los reales decretos de grado, posgrado, homologación de planes de estudio y homologación de títulos), supone la integración del sistema educativo español en el europeo. A continuación exponemos, a partir de unos fragmentos extraídos del documento y a modo de introducción, algunas de las consecuencias de esta adaptación:

  • Desaparición de los grados que no resulten competitivos en el mercado (lo llaman "racionalizar"):
"(...) deberá definirse un catálogo de títulos de primer nivel, tomando como punto de partida el actual, pero propiciando una disminución mediante las fusiones o agrupaciones necesarias para racionalizar el conjunto tanto desde el punto de vista nacional como europeo".

  • Defensa de la formación a cargo de empresas ajenas a la comunidad universitaria y, por tanto, con intereses económicos claros:
"El futuro del sistema universitario español pasa, en gran medida, por un incremento de los niveles de competitividad de estos estudios, que los hagan atractivos a nivel internacional, así como por un mayor reconocimiento de la formación que proporcionan por parte de empresas e instituciones no académicas".

dimecres, 29 d’octubre del 2008

Rebel·lió al Rectorat

El dimecres 22, el que en principi era una sentada dels alumnes de segon de periodisme per reivindicar acabar la carrera amb el pla d'estudis començat, va molt més enllà. Després de pasar per la resta de facultats del campus de Blasco Ibáñez, unes 500 persones entrem al rectorat exigint parlar amb el rector, trencant el silenci amb el que ens imposaven el procés de Bolonya.

El principi de tot

Dimarts 21, l'ADR de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació convoca una reunió que havia de constituir l'Assemblea de la Facultat. Amb la presència de nombrosos alumnes, tots interessats i preocupats pel seu futur, va començar una explicació de la situació actual de les titulacions i de les reformes que proposa el Pla de Bolonya. 

Després d'un llarg debat on es respongueren molts i diversos dubtes es va dur a terme la votació que tots esperàvem. Amb una majoria absoluta de vots a favor es creà l'Assemblea de Facultat i es decidí, també unànimament, començar al dia següent amb l'ocupació de l'edifici.

El Dimecres 22 a les 9 de la nit, el hall de la Facultat semblava hora punta. Tot de gent amunt i avall, carregats amb motxilles. Però no plenes de llibres i apunts, sino de sacs de dormir, mantes i pijames de tots els estils. La nit va ser curta, ja que fins ben entrada la matinada alguns aguantaren jugant a cartes, fent pancartes i xarrant. 

L'experiència fou enriquidora i copsant, ja que això de dormir al mateix lloc al que tens classe és prou curiós. Però el millor moment, sense dubte, fou de bon matí, veure totes aquelles cares de son, la gent compartint l'esmorzar...

La recollida de signatures que començarem anava ben encaminada. Fulls i fulls de noms de gent compromesa, a qui no li agrada Bolonya. I encara seguim fent feina.