dijous, 30 d’octubre del 2008

Manifest conjunt de les assemblees

Les assemblees d'estudiants de la Universitat de València sotasignants, reunides a 23 d'octubre de 2008, sostenim que no és la construcció d'un Espai Europeu d'Ensenyament Superior comú l'objectiu prioritari que les actuals reformes (Procés de Bolonya) han perseguit, així com tampoc solucionar els greus problemes de la nostra universitat. Basem aquesta convicció en el fet que les reformes s'han orientat segons la guia de què demanda el mercat i no sobre la base d'una detinguda anàlisi de quines són les deficiències que la nostra universitat presenta. Rebutgem, a més, que les reformes s'imposen sense contar amb la opinió de professors, investigadors i estudiants. I en conseqüència exigim:

.1) La paralització total de la implantació de la reforma educativa i la celebració d'un referèndum vinculant que interpel·le a la comunitat universitària a posicionar-se respecte el Pla de Bolonya, el resultat del qual deu defensar el rector de la Universitat de València com a posició institucional.

2) Que es defense i promocione un criteri epistemològic i acadèmic a l'hora d'elaborar els currículums corresponents en oposició a criteris mercantilistes. Ens oposem a la reducció i compressió de continguts específics a quatre anys i la implantació d'un postgrau especialitzador de major preu que tracte de solucionar les carències formatives derivades.

3) La dissolució de l'ANECA, organisme creat per a regular les titulacions en funció de criteris d'utilitat i funcionalitat econòmiques. Subordinar la qualitat dels continguts a la exigència prèvia d'atendre a demandes empresarials ens pareix un greu atemptat contra l'activitat acadèmica, per la qual cosa reclamem la total autonomia universitària a l'hora de dilucidar la validesa de les titulacions.

.4) Respecte al finançament, exigim el manteniment i l'augment de les beques tradicionals a fons perdut, i rebutgem que el model de beca-prèstec es convertisca en prioritari. Mantenim, a més, que l'oferta per part de certes entitats bancàries d'aquest model de prèstecs no deu, en cap moment, interferir en la gestió universitària ni influir en l'elaboració de continguts docents. Demandem, doncs, un model de finançament totalment públic que abandone l'actual tendència cap a un model mixt.

5) L'eliminació del Màster de Formació de Professorat, un postgrau que habilitarà per a la docència en educació secundària i que substituirà l'actual CAP, per dos motius: en primer lloc, el sistema de graus i postgraus resultarà el·litista (preus elevats i places limitades) i en segon lloc, aquest màster impedirà al futur docent profunditzar en continguts específics de la seua disciplina. La obligatorietat d'aquest màster, conforme s'ha proposat, suposarà un deteriorament en el nivell formatiu que cap esperar dels nostres professors de secundària i batxillerat.

.6) Que es respecte el dret de la comunitat universitària (estudiants, professors i P.A.S.) a participar en qualsevol procés de reforma educativa i en les seues implantacions concretes.

.7) Que no s'impose la figura de l'estudiant a temps complet (de 36 a 40 hores setmanals), que dificulta la compatibilitat de treball i estudis per a tot aquell que desitge combinar-los. Exigim, a més, que s'aporten solucions satisfactòries a l'alumnat que haja de de combinar els seus estudis amb la vida laboral.

.8) Que en qualsevol procés de reforma educativa es respecte l'heterogeneïtat cultural.Per tot el què hem dit i en conseqüència, expressem el nostre rebuig davant l'anomenat “Pla de Bolonya” i la forma en què s'està duent a terme la seua implantació. Sent conscients que el que està en joc amb la present reforma és el futur de l'ensenyament superior al si de la societat i per tant el futur de la mateixa societat, signem el present manifest per mostrar la nostra protesta i disconformitat les següents assemblees:

Assemblea d'Estudiants de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Assemblea d'Estudiants de Filosofia de València

Assemblea d'Estudiants de Geografia i Història

Assemblea d'Estudiants d'Educació

Assemblea d'Estudiants del Campus de Tarongers

Assemblea Contra Bolonya

.

*****
Las asambleas de estudiantes de la Universitat de València abajo firmantes, reunidas a 23 de octubre de 2008, sostenemos que no es la construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior común el objetivo prioritario que las actuales reformas (Plan de Bolonia) han perseguido, así como tampoco solucionar los graves problemas de nuestra universidad. Basamos esta convicción en el hecho de que las reformas se han orientando según la guía de qué demanda el mercado y no sobre la base de un detenido análisis de cuáles son las deficiencias que nuestra universidad presenta. Rechazamos, además, que las reformas se impongan sin contar con la opinión de profesores, investigadores y estudiantes. Y en consecuencia exigimos:

1) La paralización total de la implantación de la reforma educativa y la celebración de un referéndum vinculante que interpele a la comunidad universitaria a posicionarse respecto del Plan de Bolonia, cuyo resultado debe defender el rector de la Universitat de València como posición institucional.

2) Que se defienda y promocione un criterio epistemológico y académico a la hora de elaborar los currículos correspondientes en oposición a criterios mercantilistas. Nos oponemos a la reducción y compresión de contenidos específicos a cuatro años y a la implantación de un postgrado especializador de mayor precio que trate de solucionar las carencias formativas derivadas. Queremos especialmente manifestar nuestra oposición a que se oriente toda la actividad universitaria sobre el principio de "atender a las demandas del mercado". Debemos recordar que la principal obligación de la actividad universitaria es atender a las exigencias teóricas de las disciplinas.

3) La disolución de la ANECA, organismo creado para regular las titulaciones en función de criterios de utilidad y funcionalidad económicas. Subordinar la calidad de los contenidos a la exigencia previa de atender a demandas empresariales nos parece un grave atentado contra la actividad académica, por lo que reclamamos la total autonomía universitaria a la hora de dilucidar la validez de las titulaciones.

4) Respecto a la financiación, el mantenimiento y aumento de las becas tradicionales a fondo perdido y rechazamos que el modelo de beca-préstamo se convierta en prioritario. Mantenemos, además, que la oferta por parte de ciertas entidades bancarias de este modelo de préstamos no debe en ningún momento interferir en la gestión universitaria ni influir en la elaboración de contenidos docentes. Demandamos, pues, un modelo de financiación totalmente público que abandone la actual tendencia hacia un modelo mixto.

5) La eliminación del Máster de Formación del Profesorado, un postgrado que habilitará para la docencia en educación secundaria y que sustituirá al actual CAP, por dos motivos: por un lado, el sistema de grados y postgrados resultará elitista (precios elevados y plazas limitadas) y por otro, este máster impedirá al futuro docente profundizar en contenidos específicos de su disciplina. La obligatoriedad de este máster, conforme se ha propuesto, supondrá un notable deterioro en el nivel formativo que cabe esperar de nuestros profesores de secundaria y bachillerato.

6) Que se respete el derecho de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y P.A.S) a participar en cualquier proceso de reforma educativa y en sus implantaciones concretas.

7) Que no se imponga la figura del estudiante a tiempo completo (de 36 a 40 horas semanales), que dificulta la compatibilidad de trabajo y estudios para todo aquél que desee combinarlos. Exigimos, además, que se aporten soluciones satisfactorias al alumno que tenga que combinar sus estudios con la vida laboral.

8) Que en cualquier proceso de reforma educativa se respete la heterogeneidad cultural.
Por todo lo dicho y en consecuencia, expresamos nuestro rechazo ante el llamado ‘Plan de Bolonia’ y la forma en que se está llevando a cabo su implantación. Siendo conscientes de que lo que está en juego con la presente reforma es el futuro de la educación superior en el seno de la sociedad y por ende el futuro de la sociedad misma, firmamos el presente manifiesto para mostrar nuestra protesta y disensión las siguientes asambleas:Asamblea de Estudiantes de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

Asamblea de Estudiantes de Filosofía de Valencia

Asamblea de Estudiantes de Geografía e Historia

Asamblea de Estudiantes de Educación

Asamblea de Estudiantes del Campus de Tarongers

Asamblea Contra Bolonia
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada